The Niu Group

People


Group Pictures

group picture

Postdoctoral Fellows

Dr. Weidong Shang

swd

Dr. Yingwei Wang

wyw


Graduate Students

Zedong Mou

MZD

Li-Qiang Wan

WLQ

Daqi Liu

LDW

Lei Yang

YL

Li-Fan Deng

DLF

Qian Zhang

ZQ

Xiang Pu

PX

Wei Zhang

ZW

Qiu-Di Dang

DQD

Rong Shi

SR

Hao Zuo

ZH


Co-advised Graduate Students

Demeng Xie

XDM

Technicians
Alumni

Dr. Hong-Bao Sun

Shengnan Su

Dr. Renzhe Li

Dr. Liang Gong

Dr. Miao Zhan

Dr. Hua Tang

Yubiao Tian

Ning Deng

Dr. Chaoguo Cao

Hongyan Cui

Jinge Cao

Dr. Wei Wang

Lan Tian


Collaborators

Prof. Lunzhi Dai

Prof. Zhengyan Fu

Prof. Da Jia

Prof. Jie Liu

Prof. Haiyan Ren

Prof. Xia Zhang