The Niu Group

People


Group Pictures

group picture

Postdoctoral Fellows

Dr. Yingwei Wang

wyw

Dr. Jia-Xi Wang

wjx


Graduate Students

Chen Zhang

ZC

Li-Qiang Wan

WLQ

Daqi Liu

LDW

Wei Zhang

ZW

Li-Fan Deng

DLF

Qian Zhang

ZQ

Xiang Pu

PX

Shiyang Xu

XSY

Qiu-Di Dang

DQD

Rong Shi

SR

Hao Zuo

ZH


Co-advised Graduate Students


Technicians
Alumni

Dr. Hong-Bao Sun

Shengnan Su

Dr. Renzhe Li

Dr. Liang Gong

Dr. Miao Zhan

Dr. Ze-dong Mou

Dr. Hua Tang

Yubiao Tian

Ning Deng

Dr. Chaoguo Cao

Dr. Lei Yang

Dr. Weidong Shang

Hongyan Cui

Jinge Cao

Dr. Wei Wang

Lan Tian

Dr. Demeng Xie


Collaborators

Prof. Lunzhi Dai

Prof. Zhengyan Fu

Prof. Da Jia

Prof. Jie Liu

Prof. Haiyan Ren

Prof. Xia Zhang